Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób poszukujących pracy

Wstępne przepisy i cel

Firma Linaset, a.s. przetwarza dane osobowe osób poszukujących pracy w związku z wykonywaniem swej działalności gospodarczej. W tym dokumencie udostępniamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych i Twoich prawach związanych z przetwarzaniem.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest firma Linaset, a.s., IČO (REGON): 47674687, z siedzibą pod adresem Budišov nad Budišovkou, Československé armády 362, (kod pocztowy) PSČ 747 87, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja B, wstawka 673.
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie i ochronę danych osobowych w Firmie jest inspektor ochrony danych, z którym osoba poszukująca pracy może się skontaktować, jak opisano poniżej.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Firma jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych osób poszukujących pracy bez konieczności uzyskania zgody przy naborze pracowników w celu zatrudnienia w firmie Linaset, a.s.

Cele przetwarzania danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe osób poszukujących pracy w celu rekrutacji pracowników.

Źródła danych osobowych

Firma uzyskuje większość swoich danych osobowych bezpośrednio od osoby poszukującej pracy, w postaci CV lub innej dokumentacji lub w ramach rozmowy kwalifikacyjnej lub innej komunikacji dotyczącej oferowanej pracy. Inne dane osobowe firma może również uzyskać z innych źródeł, w szczególności przez osoby trzecie (np. od obecnego lub byłego pracodawcy, osób kontaktowych wymienionych w referencjach), z publicznie dostępnych rejestrów ewidencyjnych (np. rejestr handlowy, rejestr działalności gospodarczej, rejestr upadłości), z publicznie dostępnych profili w sieciach społecznościowych lub innych publicznie dostępnych źródeł.

Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione Operatorom Portalów Pracy i Agencjom Personalnym, a na żądanie władzom publicznym, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej i innym organom ścigania w niezbędnym zakresie i w granicach prawa.
Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom poza Unią Europejską.

Przetwarzane dane osobowe

Podstawowe dane identyfikacyjne, demograficzne i kontaktowe osoby poszukującej pracy; Informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności zawodowych kandydata; Informacje na temat przydatności osoby poszukującej pracy; Informacje o kondycji osoby poszukującej pracy; Informacje o treści stosunku pracy z osobą poszukującą pracy; Dane dotyczą ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osoby poszukującej pracy; Dane dotyczące zatrudnienia

Forma przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenie danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe ręcznie i automatycznie, w formie papierowej i elektronicznej. Firma w zakresie przetwarzania danych osobowych nie podejmuje jednak automatycznych decyzji, włącznie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych

6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą (osoby poszukujące pracy)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoby poszukujące pracy mają następujące prawa wobec Firmy: prawo do informacji i dostępu do danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych; prawo do informacji dotyczących naprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia z profilowania; prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo sprzeciwu; prawo do odwołania się do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem lub skargą.

Jak korzystać z praw:

W celu komunikacji z Linaset, a.s. skontaktuj się ze Specjalistą ds.ochrony danych osobowych:
elektronicznie pod adresem:
na piśmie pod adresem: Linaset, a.s. (do rąk Specjalisty ds. ochrony danych osobowych), Československé armády 362, Budišov nad Budišovkou, PSČ (kod pocztowy)747 87.
Firma odpowie na wniosek bezpłatnie; jeśli jednak wnioski złożone przez osoby poszukujące pracy są w sposób oczywisty bezpodstawne lub nieproporcjonalne (w szczególności z powodu ich powtarzania), Firma może:
nałożyć rozsądną opłatę, biorąc pod uwagę koszty administracyjne dostarczenia żądanej informacji lub komunikacji, lub podjąć wymagane działania lub odmówić zastosowania się do wniosku.

Prawo do skontaktowania się z Urzędem ds. Ochrony Danych Osobowych w związku z wnioskiem lub skargą:

Bez uszczerbku dla innych środków ochrony administracyjnej lub sądowej, osoba poszukująca pracy ma prawo złożyć wniosek lub skargę do organu nadzoru ochrony danych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym jest Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem Pplk. Sochora 27, Praga 7, PSČ (kod poczt.) 170 00, tel. nr.: +420 234 665 111, e-mail: .WEBTOP100

3. najlepsza strona internetowa w kategorii: przemysł roku 2013

Telefon oraz adres e-mail

Marketing i sprzedaż
+420 556 317 224
 

Dział Kadr
+420 556 317 324

Centrala
+420 556 317 111

Gdzie nas znajdziecie

Siedziba spółki
Československé armády 362
747 87 Budišov nad Budišovkou
Republika Czeska

Zakłady Bruntál
Polní 1
792 01 Bruntál

Zahradní 1965/44b
792 01 Bruntál

© 2020 Linaset a.s.

Strona internetowa stworzona eBRÁNA s.r.o. | Mapa strony

Na początek ↑