Upravit stránku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do włączenia do bazy danych osób poszukujących pracy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do włączenia do bazy danych osób poszukujących pracy

Wstępne przepisy i cel
Firma Linaset, a.s. prowadzi bazę danych osób poszukujących pracy i przetwarza dane osobowe osób poszukujących pracy. W tym dokumencie udostępniamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych i Twoich prawach związanych z przetwarzaniem.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest firma Linaset, a.s., IČO (REGON): 47674687, z siedzibą pod adresem Budišov nad Budišovkou, Československé armády 362, (kod pocztowy) PSČ 747 87, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja B, wstawka 673. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie i ochronę danych osobowych w Firmie jest inspektor ochrony danych, z którym osoba poszukująca pracy może się skontaktować, jak opisano poniżej.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Firma Linaset, a.s. prowadzi bazę danych osób poszukujących pracy i przetwarza dane osobowe osób poszukujących pracy na podstawie wniosku osoby poszukującej pracy o włączenie i zarządzanie bazą danych osób poszukujących pracy i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych
Firma przetwarza dane osobowe osób poszukujących pracy w celu włączenia i zarządzania kandydatami w bazie danych osób poszukujących pracy w firmie Linaset, a.s., w szczególności, aby komunikować się ze sobą i uczestniczyć w innych procesach rekrutacyjnych i aby ponownie kontatkować kandydatów z ofertą pracy w przyszłości.

Źródła danych osobowych
Firma uzyskuje większość swoich danych osobowych bezpośrednio od osoby poszukującej pracy, w postaci CV lub innej dokumentacji lub w ramach rozmowy kwalifikacyjnej lub innej komunikacji dotyczącej oferowanej pracy. Inne dane osobowe firma może również uzyskać z innych źródeł, w szczególności przez osoby trzecie (np. od obecnego lub byłego pracodawcy, osób kontaktowych wymienionych w referencjach), z publicznie dostępnych rejestrów ewidencyjnych (np. rejestr handlowy, rejestr działalności gospodarczej, rejestr upadłości), z publicznie dostępnych profili w sieciach społecznościowych lub innych publicznie dostępnych źródeł.

Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione Operatorom Portalów Pracy i Agencjom Personalnym, a na żądanie władzom publicznym, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej i innym organom ścigania w niezbędnym zakresie i w granicach prawa. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom poza Unią Europejską.

Przetwarzane dane osobowe
Podstawowe dane identyfikacyjne, demograficzne i kontaktowe osoby poszukującej pracy,  Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i kwalifikacjach zawodowych osoby poszukującej pracy, Dane dotyczące zatrudnienia

Forma przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenie danych osobowych
Firma przetwarza dane osobowe ręcznie i automatycznie, w formie papierowej i elektronicznej.
Firma w zakresie przetwarzania danych osobowych nie podejmuje jednak automatycznych decyzji, włącznie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych
3 lata od daty wyrażenia zgody

Prawa osób, których dane dotyczą (osoby poszukujące pracy)
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoby poszukujące pracy mają następujące prawa wobec Firmy: prawo do informacji i dostępu do danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych; prawo do informacji dotyczących naprawy, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia z profilowania; prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo sprzeciwu; prawo do odwołania się do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem lub skargą.

Jak korzystać z praw:
W celu komunikacji z Linaset, a.s. skontaktuj się ze Specjalistą ds.ochrony danych osobowych: elektronicznie pod adresem: OsobniUdaje@linaset.cz na piśmie pod adresem: Linaset, a.s. (do rąk Specjalisty ds. ochrony danych osobowych), Československé armády 362, Budišov nad Budišovkou, PSČ (kod pocztowy)747 87. Firma odpowie na wniosek bezpłatnie; jeśli jednak wnioski złożone przez osoby poszukujące pracy są w sposób oczywisty bezpodstawne lub nieproporcjonalne (w szczególności z powodu ich powtarzania), Firma może: nałożyć rozsądną opłatę, biorąc pod uwagę koszty administracyjne dostarczenia żądanej informacji lub komunikacji, lub podjąć wymagane działania lub odmówić zastosowania się do wniosku.

Prawo do skontaktowania się z Urzędem ds. Ochrony Danych Osobowych w związku z wnioskiem lub skargą:
Bez uszczerbku dla innych środków ochrony administracyjnej lub sądowej, osoba poszukująca pracy ma prawo złożyć wniosek lub skargę do organu nadzoru ochrony danych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym jest Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem Pplk. Sochora 27, Praga 7, PSČ (kod poczt.) 170 00, tel. nr.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i monitorowanie ruchu. Dalsze korzystanie z tej strony zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Więcej informacji